مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

فصل دوم درس سوم

1- نظام اجتماعی راتعریف کنید؟

مجموعه نقش های اجتماعی متقابل به هم پیوسته که برای تحقق هدفی مشخص پیوند یافته و به صورت یک واحد ویک پارچه درآمده اند نظام اجتماعی گفته میشود.

برای مثال :می توان بانک را به منزله ی یک نظام در نظر گرفت. این نظام از نقش ها ی زیر تشکیل شده است:ریاست،معاونت،حسابدار و......  .


برچسب‌ها: علیزاده
+ نوشته شده در  شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۰ساعت 15:23  توسط مجتبی فضلی  | 

فصل دوم درس دوم

- آرمان اجتماعی را تعریف کنید؟

اجتماعی به ارزش های مشترکی که هر جمع وجامعه ای برای رسیدن به آن تلاش می کنند آرمان اجتماعی آن جمع یا جامعه نامیده می شود. مثال :آزادی،عدالت خواهی و..... .


برچسب‌ها: فضلی
+ نوشته شده در  شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۰ساعت 15:21  توسط مجتبی فضلی  | 

فصل دوم درس اول

1-     مفهوم «نقش»راتوضیع دهید؟

درهر گروه افراد در جایگاه هایی مختلفی قرار می گیرند.به هریک از این جایگاه ها که افرادبا قرار گرفتن در آن بایداگوی عمل خاصی را رعایت کنند نقش گفته میشود.

 

2- تکالیف (وظایف) نقش را توضیع دهید؟

وظایفی که دارند،در یک گروه نقش آن ها در گروه راتکالیف می گویند.مثل:دانش آموزان درس خواندن ،پدر تربیت فرزندان.

 

3-حقوق نقش را توضیع دهید؟

وظایفی که دیگران نسبت به ما دارند حقوق نقش می گویند.مثل:دانش آموزان:آموزش دادن وفراهم کردن امکانات.

 

4-انتظارات نقش را توضیع دهید؟

به مجموع حقوق وتکالیف نقش انتظارات نقش گفته میشود.

 

 


برچسب‌ها: مجتبی
+ نوشته شده در  شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۰ساعت 15:18  توسط مجتبی فضلی  | 

درس ششم

1- مفهوم جمله ی زیر را بنویسید؟ گروه ها در ارتباط خود با جامعه مانند شمشیری دودم هستند.                                                                                        یعنی هم می تواند نظم جامعه را تحکیم بخشدو هم می تواند فرد را پاسداری از ارزش های اجتماع واداند وهم او را به فردی مخالف با جامعه تبدیل کنند.                                            2-آسیب های گروه رابنویسید؟1_دوگانگی ارزش2_مطلق گرایی3_بیگانگی با جامعه.                                 3- درچه حالتی فرد دچار دوگانگی ارزش می شود؟                             وقتی در جامعه ای که ارزش هایی حاکم بر آن ارزش های دینی است فرد در گروهی عضویت داشته باشد که در آن ارزش هایی دینی رعایت نمی شود. در واقع که ارزش های گروه با ارزش های جامعه مغایر باشند فرد دچار دوگانگی ارزش می شود.                                                                                                 4- فردی که دچار دوگانگی ارزش می شود چه حالتی دارد؟                                                                        - نسبت به ارزش های جامعه و گروه هر دو تردید خواهد کرد ونوع نفاق ودورویی در وی شکل خواهد گرفت.                                                                                                            - در تصمیم گیری ها دچار تردید خواهد شد.                                          - شخصیت متزلزلی خواهد داشت.                                                 دچار افسردگی ونگرانی های شدید می شود یابه عکس حالت پرخاشگری از خود نشان می دهد.                                    5- در چه حالتی فرد دچار بی گانگی از جامعه می شود؟ وقتی فرد در عضویت گروهی در می آیدکه در گروه ارزش هایی جامعه رعایت نمی شود وبرای فرد اهمیت فوقالعاده ای دارد تا آن جایی که ارزش های گروهی را بر ارزش های جامعه ترجیح می دهد در این حالت او با جامعه خویش بیگانه شده است.                                                                                          6- فردی که دچار بیگانگی از جامعه شده است چه حالتی دارد؟                                                                               1- نسبت به ارزش های جامعه یا بخشی از آن ها بی اعتقاد خواهد شد.                                                               2-در جهت بر خورد با ارزش های جامعه عمل خواهد کرد .                                                                3- به فردی نابه هنجار در جامعه تبدیل خواهد شد.                                      7- درچه حالتی فرد مطلق گرایی  گروهی شده است چه حالتی دارد؟                                                                1- انتقاد نمی پذیرد                                                                                 2- در مقابل انتقاد دیگران واکنش شدید واغلب خشونت آمیر نشان می دهد                                                                              3- تعصبب نسبت به گروه چشم اورا برحقایق می بندد                                                                                       4- گرایش به دیکتاتوری واعمال زور خصوصیتی وی می شود.                                                                                                                      

                                   

+ نوشته شده در  شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۰ساعت 15:14  توسط مجتبی فضلی  | 

درس اول

در چه صورتی فرد در زندگی اینده ی خود با شکست رو به رو می شود ؟


اگر فرد در جوانی و نوجوانی بدون شناخت درست از شرایط جامعه تصمیم بگیرند یا دست به عمل بزنند در زندگی با شکست رو به رو می شوند


چه نوع شناختی میتواند اثار زیان باری بر جامعه داشته باشد ؟

شناختن ناقص که بر پایه ی احساسات قرار گیرد و از واقعیت های زندگی دور باشد میتواند اثار زیان باری بر جامعه داشته باشدانواع شناخت را بنویسید و با مثال توضیح دهید.

۱-شناخت حاصل از زندگی = هر چه فرد از تجربه ی دیگران استفاده کند و تجربه ی خود را افزایش دهد به ان شناخت حاصل از زندگی گویند.

۲-شناخت علمی= مانند تصوراتی که در زهن ما درباره ی چگونگی حرکت زمین و خورشید وجود داشته است.


رابطه ی بین شناخت حاصل از زندگی و شناخت علمی را بنویسید.

شناخت حاصل از زندگی مفید و سودمند است و شناخت علمی ان را تکمیل و حتی تصحیح میکند.مسئله ی خودکشی را با استفاده از شناخت حاصل از زندگی و شناخت علمی بررسی کنید.

شناخت حاصل از زندگی

بیشتر مردم تصور میکنند که خودکشی زمانی افزایش میابد که زندگی برای افراد مشکل و طاقت فرسا و تحمل ناپزیر شود .

شناخت علمی

میزان خودکشی نه در دوره های جنگ و اشوب بلکه در دوره های رفاه اقتصادی بیش تر میشود چنین بیان میشود که خودکشی با کاهش همبستگی فرد با دیگران و رشد فردیت افزایش میابد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم آذر ۱۳۹۰ساعت 17:59  توسط مجتبی فضلی  | 

درس دوم

-دانشمندان درباره ی اجتماعی بودن انسان چه دیدگاه هایی دارند؟


بعضی فلاسفه در پاسخ به این سوال میگویند که (( انسان باطبع اجتماعی است )) عالم اجتماعی هم پاسخی مشابه میدهد و این تلاش را ناشی از ((میل طبیعی انسان به اجتماعی زندگی کردن و تامین نیاز های انسانی )) می داند.۲-چه عواملی باعث اجتماعی زندگی کردن انسان میشود ؟

خواسته ها و نیاز های انسان او را به برقراری روابط اجتماعی سوق میدهد و موجب تداوم حیات جامعه میشود.۳-در چه صورتی میگوییم که انسان ها با یکدیگر تعامل اجتماعی دارند ؟

اگر فردی کاری انجام دهد و فرد دیگر با لبخند زدن ، تشکر کردن و... به این عمل فرد دیگر پاسخ دهد در این صورت میان ان ها رابطه ی اجتماعی برقرار میشود.در این حالت میگوییم ان ها با هم تعامل اجتماعی دارند.۴-تعامل اجتماعی را تعریف کنید.

انسان معمولا بر اساس یک میل طبیعی میخواهد با دیگران رابطه برقرار کند مثل لبخندی دوستانه ، نگاهی منتظرانه و ... در این حالت تعامل اجتماعی به وجود می اید.۵-در چه صورت در بین افراد مفهوم (( ما )) شکل میگیرد ؟

با پیدا کردن نکات مشترک و مشابهت هایی میان خود و دیگری . بر اساس این مشابهت ها و مشترکات ، شما و دیگری و یا دیگران به تدریج به مجموعه ای واحد یعنی (( ما )) تبدیل میشوید.۶- (( ما )) تشکیل شده چگونه میتواند عمیق تر و بادوام تر باشد ؟

هر چه میزان مشابهت ها و مشترکات بیشتر باشد (( ما )) تشکیل شده عمیق تر میشود.۷-مفهوم گروه را توضیح دهید.

افرادی که خود را ما تلقی میکنند و به صورت نسبتا پایدار و منظم با یکدیگر تعامل دارند یک گروه را تشکیل میدهند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم آذر ۱۳۹۰ساعت 17:56  توسط مجتبی فضلی  | 

درس سوم

- هنجار ( الگوی عمل ) را تعریف کنید.


به رفتار هایی که فرد با عضویت در گروه باید ان ها را انجام دهد و در صورت رعایت نکردن ان ها با مجازات روبه رو می شود ، الگوی عمل یا هنجار می گویند.


۲- ارزش را تعریف کنید.

به اموری که برای فرد مهم تلقی می شود و در صورت توهین به ان فرد ناراحت شده و واکنش نشان می دهد.۳- تفاوت بین هنجار و ارزش را بنویسید.

ارزش کلی است ولی هنجار جزئی است.ارزش ذهنی است ولی هنجار جزئی است.ارزش هدف است ولی هنجار برای رسیدن به هدف است.

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم آذر ۱۳۹۰ساعت 17:49  توسط مجتبی فضلی  | 

درس پنجم

1-مفهومجمله ای زیر راتوضیع دهید؟«هرفردی خود را درآینه ای دیگران میبیند»

 

اگرشماخودرافردی باهوش بدانید،علاوه بروجودخصوصیات زیستی ووراثتی این رادرارتباط بادیگران بدست آورده ایدوگرنه درصورتی که واقعا باهوش

باشیداگردیگران شما را با این صفت نشناسندخودرابه این انوان عنوان نخواهید شناخت.

 

2- آگاهی فرداز ویژگی ها وصفت های خود چه تاثیری بروی میگذارد؟

این صفات با ارزش هایی ویژه ای همراه اند.کسی که با هوش شناخته می شود وخودش هم این را ازخودش داردارزش برخود دار است وانتظارچنین احترامی هم دارد.

 

3- عضویت جوان ونوجوان در گروه چه فایدهای برای او دارد؟

فردبا عضویت در گروهغیرازخانواده:

1- نقطه ای اتکای برای عمل مستقل خویش مییابد

2- با پذیرفتن نقش های مختلف در گروه در مسیری شکل دادن به شخصیتی متکی به خود، گام برمیدارد

3-برای پذیرفتن نقش های آیند در جامعه آمده میشود بطور کلی با جهان بیرون از خانه آشنامی شود.

 

4-آیاگروه فقط مسیری برای اجتماعی فرد است؟

خیر بلکه پایگاهی است که ازآن:

1-جهت گیری

2-برخورد

وعمل است.

 

5- نوجوان وجوان با عضویت در گروه چه مسایلی را تجربه می کند؟

فرد با زندگی گروهی به میدان رقابت، سازش وبرخورد با گروه های دیگر پا               می گذارد وزندگی دراجتماع بزرگتر را تجربه میکند.

 

6- افراد بر چه اساس به گروه ها می پیودند ویا از آن ها جدا می شوندویا در قالب گروه عمل میکنند؟

فرد براساس عقاید،علایق ومنافع خویش به گروه هامی پیودند وازآنها در قالب گروه عمل می کنند.

 

سوالات تشریحی:

 

7- گروه واسطه ی میان زندگی فرد در خانوده وزندگی وی در جامعه است.

 

8- عضویت در گروه گامی اساسی در جهت استقلال و رشد و تکامل وی است.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم دی ۱۳۹۰ساعت 15:10  توسط مجتبی فضلی  | 

مطالب قدیمی‌تر